മാട്ടൂൽ ബീച്ച്

 

ഏഴിമലയ്ക്ക് സമീപമാണ് മാട്ടൂൽ ബീച്ച് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ചൂട്ടാട് ബീച്ച് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

This website owned by Payangadi Live Online