എട്ടികുളം ബീച്ച്..

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ എഴിമലയ്ക്ക് അടുത്താണ് എട്ടിക്കുളം ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണ്.
This website owned by Payangadi Live Online